پيامبر(ص) فرمود: « فاصله کفر و بندگی ترک نماز است».