آنهایی که به بیداری خداوند اعتماد دارند ، راحت تر می خوابند . . .