انتخاب واحد ورودی 99

به اطلاع  دانشجویان ورودی 99 میرساند که انتخاب واحد این گروه از دانشجویان بعد از پرداخت شهریه توسط دانشجو و هماهنگی با آموزش دانشگاه انجام میشود