لینک واتساپ گروه برق ، کامپیوتر ، عمران ، معدن ، مشکلات سامانه مجازی و روابط عمومی دانشگاه

جهت مشاهده لینک ها روی ادامه مطلب کلیک کنید

 لینک مشکلات سامانه مجازی:

https://chat.whatsapp.com/KqrqThUL9zB654OdFAbRnQ

لینک گروه معدن:

https://chat.whatsapp.com/FAXSwwRuPlEDoz6SeMXD3S

لینک روابط عمومی:

https://chat.whatsapp.com/BDO7nMkviqPHGLDUVb5ALS

لینک گروه کامپیوتر:

 https://chat.whatsapp.com/GdpSwMOKQOR6nNbYURXOEk

لینک گروه برق

https://chat.whatsapp.com/HN5jRInRcaTLY4nxDwQKSM

لینک گروه عمران

https://chat.whatsapp.com/EM0zLTpLW1hI0v8OQjt36n