ارسال نظرات و پیشنهادات

اداره کل نظارت ، ارزیابی ،بازرسی و رسیدگی به شکایات منطقه شش دانشگاه آزلاد اسلامی (استانهای کرمان ،هرمزگاه و سیستان بلوچستان) آماده دریافت نظرات ،پیشنهادات و پاسخگویی به شکایات می باشد