دانشجویان شاهد وایثارگر

بسمه تعالی
 
قابل توجه دانشجویان محترم:
دانشجویانی که هریک ازموارد ذیل شامل آنها می گردد تا تاریخ97/10/2 به همراه مدارک مربوطه به دانشگاه مراجعه نمایند:

  • جانباززیر25%
  • همسرجانباززیر25%
  • فرزند جانباززیر25%
  • آزاده زیرشش ماه اسارت
  • همسرآزاده زیرشش ماه اسارت
  • فرزند آزاده زیرشش ماه اسارت
  • رزمنده داوطلبانه بالای شش ماه
  • همسررزمنده داوطلبانه بالای شش ماه
  • فرزند رزمنده داوطلبانه بالای شش ماه

باتوجه به محدودیت زمانی خواهشمند است مدارک خود رادرتاریخ ذکرشده به دانشگاه  تحویل نمایید وبه مدارک بعد ازتاریخ اعلام شده ترتیب اثرداده نخواهد شد.