ثبت نام ازدواج دانشجویی

بسمه تعالی
 
 
به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند جهت ثبت نام ازدواج دانشجویی افراد واجد شرایط به سایتezdevaj.nahad.irمراجعه نموده وسپس مدارک خودراجهت تایید به دانشگاه آزاد زرند تحویل نمایند
وتاریخهای رزروهتل درمشهد مقدس به شرح ذیل می 97/10/9           97/12/3                   97/12/6                     97/12/9                        97/12/18می باشد.وباتوجه به محدود بودن زمان خواهشمند است دراسرع وقت نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایید.