افزایش شهریه

باتوجه به بخشنامه سازمان مرکزی برای دانشجویانی که در زمان مقرر نسبت به انتخاب واحد و تعیین تکلیف نیمسال جاری اقدام نمایند نرخ افزایش 10درصد اعمال میگردد وبرای سایر دانشجویانی که در خارج از زمان مقررشده اقدام نمایند نرخ افزایش 12/5درصد اعمال میگردد